Algemene voorwaarden

Artikel 1

De betaling gebeurt contant zonder korting bij de levering, behoudens een afwijkende bepaling op de bestelbon of het contract. 

Laattijdige betalingen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 10%, de vervaldag geldt voor ingebrekestelling zonder aanmaningen conform artikelen 1139 en 1652 van het BW; overeenkomstig art. 1248 van het BW zal ten titel van strafbeding een forfaitaire  vergoeding van 15%  op het bedrag (met een minimum van 125€ ) verschuldigd zijn voor alle buitengerechtelijke kosten zoals administratiekosten, enz..

Artikel 2

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 3

In het geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd.

Artikel 4

Bij annulatie van de bestelling, is de klant  een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de waarde van de bestelling.

Artikel 5

In geval verkoper door bijzondere omstandigheden wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, heeft deze het recht om de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder tot enige vergoeding of garantie gehouden te zijn. Onder bijzondere omstandigheden wordt verstaan elke omstandigheid welke tot gevolg heeft dat de nakoming van de overeenkomst door verkoper rederlijkerwijze door de koper niet meer kan worden verlangd. Hieronder zijn o.m. begrepen oorlog, blokkade staking, brand, opstand, machinebreuk en in het algemeen alle bedrijfsstoornissen hetzij in de fabriek hetzij in de stapelhuizen van verkoper alsmede in deze van derden of leveranciers.

Overmachtsituaties die in ieder geval niet voor risico van DHOCA  komen zijn onder andere ziekte, in‐, uit‐ en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet tijdige of gebrekkige nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers of transporteurs en storingen in de productie.

DHOCA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden en koper vrijwaart DHOCA  tegen eventuele schadeclaims van derden. DHOCA  kan eveneens niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is veroorzaakt door de door DHOCA  ingeschakelde externe transporteurs, tenzij deze schade aan opzet of grove schuld van de externe transporteur is toe te rekenen.

Artikel 6

Zolang de prijs van de aangekochte goederen niet volledig is betaald, blijft verkoper eigenaar van de goederen. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de koper de risico’s op verlies, vernietiging of beschadiging van de goederen draagt en dit vanaf de aflevering ervan.

Verkochte en/of vervallen producten worden niet terug genomen en niet vergoed.

Artikel 7

Gelieve klachten over de levering en/of goederen schriftelijk te melden binnen de 24u naar webshop@dhoca.be  . Enkel de schriftelijke schade vermeld op de vrachtbrief wordt vergoed.

Contactgegevens

Vestiging/bezoekadres

Dhoca

Aaltersesteenweg 37A
9800 Deinze
België

E-mail: webshop@dhoca.be
BTW BE 0740 385 360